Regulamin

 

 

 

 

 

 

Strona Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej


REGULAMIN OBIEKTU KCSiR - PŁYWALNIA

1.Pływalnia kryta jest obiektem administrowanym przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Słowackiego 19,
tel./fax 279 42 29

2.Uznaje się, że osoby przebywające na terenie obiektu pływalni zapoznały się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zobowiązały się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

3.Pływalnia jest czynna : poniedziałek-sobota w godz. 5.30-22.00,niedziela 14.00-22.00 z wyjątkiem zmian godzin otwarcia z powodu świąt lub wyłączenia obiektu z eksploatacji.

4.Obiekt pływalni obejmuje:

basen mały, basen duży, salki gimnastyczne, sauny i kawiarnię.

5.Każdy użytkownik pływalni zobowiązany jest do zapoznania się
i przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów lub instrukcji dla poszczególnych obiektów i urządzeń.

6.Z obiektów pływalni mogą korzystać osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet.

Zajęcia grupowe odbywają się według odrębnych zasad i ustalonego rozkładu zajęć zgodnie z „REGULAMINEM KORZYSTANIA Z BASENU PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE”.

7.Wejście do szatni na duży basen, brodzik, sauny dozwolone jest wyłącznie w obuwiu basenowym typu klapki, korzystających z salek gimnastycznych obowiązuje obuwie sportowe/.

8 .W obiekcie pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości
i spokoju.

9. W obiekcie obowiązuje zakaz:

  • handlu obnośnego,

  • palenia papierosów,

  • sprzedaży ,wnoszenia, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych.

10.Użytkowników pływalni obowiązuje punktualność, spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.

11.Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

12.Osoby korzystające z obiektów pływalni mają prawo korzystać
z szatni 10 min. przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.

13.Kierownik pływalni ma prawo kontrolować zajęcia odbywające się
w obiekcie ,a w razie rażących uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.

14.KCS i R nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe nie oddane do depozytu w kasie.

15.Wszelkie zagrożenia, urazy, skaleczenia oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi lub najbliższemu pracownikowi obsługi.

16.Udzielanie doraźnej pomocy przed medycznej odbywa się w punkcie pierwszej pomocy przed medycznej u ratownika na basenie dużym.

17. Obiekt objęty jest monitoringiem z gwarancją uszanowania dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

18. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających lub osoby stwarzające niebezpieczeństwo nie będą wpuszczane na teren pływalni.

19.Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni, zanieczyszczające obiekt ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

20.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach
o wykroczenie.

21.Za zniszczenie lub zagubienie klucza od szafki ubraniowej obowiązuje określony ekwiwalent pieniężny.

22.Skargi i wnioski należy zgłaszać u kierownika pływalni.

23.Za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu kierownictwo pływalni oraz obsługa pływalni nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

Regulamin wprowadził Dyrektor KCSiR zarządzeniem wewnętrznym
nr 3/2003 z dnia 15.12.2003r.