Strona Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej


REGULAMIN PŁYWALNI

1.Wejście na teren pływalni oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje regulaminu.

2.Z obiektu pływalni, jednorazowo może korzystać maksymalnie 60 osób.

3.Z pływalni mogą korzystać:

a) osoby fizyczne,

b) grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby.

4.Wstęp na pływalnię odbywa się na podstawie czytnika Systemu Elektronicznej Obsługi Klienta, który uzyskuje się w kasie pływalni.

5.Czas pobytu na pływalni liczy się od momentu aktywacji czytnika - do momentu odczytania jego pamięci, podczas opłaty końcowej w kasie.

6.Opłata naliczona za pierwszą godzinę korzystania z pływalni nie ulega zwrotowi, bez względu na czas pobytu na pływalni.

7.Dzieci do 13 roku życia mogą przebywać na pływalni wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej/opiekuna prawnego. Osoby te, ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci oraz odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. W celu ustalenia faktycznego wieku dziecka i opiekuna, pracownicy obsługi obiektu mogą żądać dokumentów potwierdzających wiek.

8.Klienci pływalni zobowiązani są do pozostawienia w szatni ogólnej wierzchniego okrycia oraz obuwia zewnętrznego w torbie foliowej.

9.Akwen jest dozorowany przez służby ratownicze oznaczone w następujący sposób: koszulka w kolorze czerwonym z napisem ratownik. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są ściśle stosować się do poleceń i nakazów ratownika.
10.Ustala się następującą sygnalizację dźwiękową służby ratowniczej:

Pojedynczy gwizdek – przekroczenie regulaminu kąpieli

Podwójny gwizdek - koniec kąpieli

Seria krótkich gwizdków - alarm

11.Na terenie pływalni obowiązuje strój kąpielowy (bez kieszeni – bezpośrednio przylegający do ciała) spełniający wymogi higieniczne.

12.Osoby prowadzące zajęcia na pływalni oraz opiekunowie grup zobowiązane są do przebywania na hali basenowej w stroju sportowym i obuwiu przeznaczonym wyłącznie do zajęć na pływalni.

13.Dzieci i osoby dorosłe wymagające pieluch, obowiązują pieluchy jednorazowe przeznaczone do kąpieli.

14.Każda osoba przed wejściem do hali basenowej zobowiązana jest do umycia ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia przez brodzik ze środkiem dezynfekującym stopy. Ratownik lub pracownik obsługi ma prawo zakazać wejścia do wody osobie, która nie zastosowała się do postanowienia tego punktu. Zabrania się biegania w szatni i w pomieszczeniach z natryskami.

15.Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są do podporządkowania się decyzjom i nakazom ratowników oraz poleceniom obsługi.

16.Na terenie hali basenowej zabrania się:

• korzystania z basenów osobom chorym na choroby zakaźne,uczulone na środki dezynfekcyjne z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.

• wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, w czasie prowadzenia akcji ratowniczej, wszczynać fałszywych alarmów,
• biegać, popychać i wrzucać do wody, skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BRODZIKA DLA DZIECI

 

1. Podczas korzystania z brodzika należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji i regulaminu pływalni.

2. Akwen jest dozorowany przez służby ratownicze.

3. Dzieci mogą przebywać w brodziku tylko w obecności osób pełnoletnich.

4. Dzieci do lat 4 nie mogą korzystać ze zjeżdżalni - typu słoń.

5. Dzieci do lat 3 korzystające z brodzika muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki (wodoodporne) do kąpieli.

6. Osoby korzystające z brodzika mają prawo wnosić sprzęt,łapki, koła dmuchane, rękawki,są jednak zobowiązane do dokładnego umycia tego sprzętu pod prysznicem przed wejściem do brodzika .Za sprawdzenie czystości sprzętu odpowiedzialna jest obsługa.

 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WANNY Z HYDROMASAŻEM

 

1. Podczas korzystania z jacuzzi należy bezwzględnie stosować się do niniejszej instrukcji użytkowania i regulaminu pływalni.

2. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

3. Dzieci do lat 13 przebywają w jacuzzi wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

4. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie pływalni pod nadzorem opiekuna,
mogą korzystać z jacuzzi tylko w jego obecności.

5. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia (nadciśnienie, choroby serca, układu
krążenia, itd.) mogą korzystać z jacuzzi wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Za skutki
zdrowotne przebywania tych osób w jacuzzi, administrator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Przed wejściem do jacuzzi należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.

7. Podczas wchodzenia do jacuzzi, należy zachować szczególną ostrożność.

8. Zalecany łączny pobyt w jacuzzi wynosi nie więcej niż 20 minut dziennie.

9. Kąpiel w jacuzzi odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.

10. Osobom przebywającym w jacuzzi zabrania się:

- wnoszenia do jacuzzi jakichkolwiek przedmiotów,
- zanurzania głowy i twarzy,
- siadania na brzegu niecki jacuzzi,
- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych.
- manipulowanie przy dyszach , pokrętłach,
- wylewania wody z jacuzzi.

11. W wannie jacuzzi jednorazowo może przebywać maksymalnie 6 osób.

12. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń dyżurującego ratownika i bezzwłocznie zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości.

 

Instrukcja użytkowania zjeżdżalni

 

1.Ze zjeżdżalni mogą korzystać dzieci od 8 roku życia. Na podeście startowym za elementem startowym ustawia się tylko i wyłącznie jedna osoba.
2. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących na wieżę zjeżdżalni, nie przepychać się przed innych użytkowników.
3. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
4. Przed zjazdem należy sprawdzić , czy w rurze znajduje się woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.

5. Wizualnie sprawdzić czy płynie woda w rurze.
6. Obserwować kolor świateł nad rurą zjeżdżalni:
a) Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia na element startowy i zjazdu rurą,
b) Po zapaleniu się światła zielonego należy:
- spokojnie wejść na odcinek startowy,
- zająć właściwą pozycję, tj. usiąść lub położyć się w rurze nogami do przodu w kierunku jazdy,
- nogi złączyć razem, niedopuszczalne jest krzyżowanie nóg,
- lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rury zjazdowej lub od drążka,
- zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rurze,
- przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować przód rury (przed nogami), tak aby w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
- po wpadnięciu do lądowiska natychmiast je opuścić,
- po wyjściu z lądowiska wszelkie zauważone usterki zgłosić natychmiast ratownikowi.
7. Niewskazane jest korzystanie ze zjeżdżalni osobom:
a) ze schorzeniami serca i układu krążenia,
b) wrażliwym na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach,
c) cierpiącym na lęk wysokości oraz wrażliwym na nagłe przeciążenia.
8. Bezwzględnie zabrania się:
- rozpoczynania ślizgu gdy pali się czerwone światło,
- wskakiwania do zjeżdżalni z rozbiegu,
- wykonywania ślizgu w pozycjach niedozwolonych,
- chwytania rękami zjeżdżalni w czasie zjazdu, wnoszenia do zjeżdżalni jakichkolwiek przedmiotów lub uprawiania niebezpiecznych zabaw np. wyścigów, zjazdów grupami itp.,
- zatrzymywania się w zjeżdżalni,
- posiadania na ubiorze elementów metalowych,
- wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.


REGULAMIN KARNETÓW 

 

1. Regulamin obowiązuje osoby, które posiadają karnety abonamentowe (elektroniczne). 
2. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu. 
3. Za każdy karnet pobierana jest kaucja w wysokości 15,00 zł (brutto). Kaucja pobierana jest tylko gotówką.
4. W ciągu 12 miesięcy po upływie ważności karnetu posiadacz karnetu powinien: 
a) zwrócić karnet do kasy i odebrać kaucję (15,00 zł brutto). Niewykorzystana kwota pozostała na karnecie nie jest zwracana i ulega anulowaniu,
b) doładować karnet na jeden z wybranych wariantów, wówczas niewykorzystana kwota, która została na karnecie zostanie automatycznie dodana do kwoty doładowania i będzie ją można wykorzystać w uaktualnionym terminie,

c) doładować karnet poprzez wpłatę kwoty w wysokości 1 zł, wówczas niewykorzystana kwota, która została na karnecie zostanie automatycznie powiększona o tę wartość i będzie ją można wykorzystać w terminie 45 dni,
5. Jeżeli posiadacz karnetu nie doładuje go w przeciągu 12 miesięcy od dnia ukończenia ważności, karnet zostaje „wyzerowany” (posiadacz karnetu traci pozostałą kwotę na karnecie) oraz traci prawo do zwrotu kaucji.

6. Administrator nie zwraca niewykorzystanych kwot znajdujących się na karnecie w trakcie jego realizacji.
7. Za karnet zniszczony, pogięty, z niedziałającym czytnikiem kaucja nie będzie zwracana. 
8. Ważność karnetu jest liczona od dnia zakupu. 
9. Przy każdorazowym wejściu na basen pobierana jest „z góry” stawka podstawowa za 60 minut pobytu na basenie (łącznie z przebieraniem i suszeniem). Po przekroczeniu 60 minut pobierana jest dopłata zgodnie z ustalonym cennikiem.
10. Dopłaty są automatycznie ściągane z karnetu. 
11. Osoby przebywające na pływalni krócej niż 60 minut zawsze płacą stawkę podstawową.
12. Po wykorzystaniu kwot dostępnych na karnecie, końcowa dopłata regulowana jest gotówką.

13. Wejście na karnet nie dotyczy biletu 60+, biletów rodzinnych oraz grupowych.

14. Karnety są przedłużane o czas trwania corocznej przerwy technologicznej.


 REGULAMIN SAUNY

 

1.Wejście na teren sauny oznacza automatycznie bezwzględną akceptacje regulaminu.

2.W saunie jednorazowo mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

3.Dozwolone jest używanie wyłącznie obuwia basenowego (typu klapki).

4.Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do sauny do dokładnego umycia całego ciała.

5.Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe oraz wszystkie przedmioty metalowe gdyż mogą stać się przyczyną poparzenia ciała.

6.W kabinie sauny zaleca się używanie ręcznika. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

7.Na terenie sauny zabrania się:

- wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu,

- dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych,
- wnoszenia na teren sauny alkoholu, palenia tytoniu i używania innych środków odurzających,
- wnoszenia na teren sauny jedzenia,
- niszczenia i uszkadzania wyposażenia,
- nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe.

10. Zabrania się korzystania z urządzeń w saunie osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na zakaźne choroby skóry, otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi.

11. Z sauny mogą korzystać samodzielnie osoby, które:

a) ukończyły 18 lat – na własną odpowiedzialność,

b) poniżej 18 roku życia pod opieką pełnoletniej osoby i na jej odpowiedzialność.

12. Osoby chore o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z sauny ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem).

14. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługi.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD

 

1. Korzystanie z wodnego toru przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 6 roku życia.

2. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

3. Z wodnego toru przeszkód jednorazowo może korzystać 30 osób.

4. Przed wejściem na tor korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.

5. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.

6. Na terenie wodnego toru przeszkód zabrania się:

1)  wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp,

2)  skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu;

3)  korzystania z wodnego toru przeszkód w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej);

4)  zabrania się przepływania pod modułami;

5)  zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;

6)  wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem;

7.Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

8.Osoby korzystające z wodnego toru przeszkód obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie Kompleksu. 

9.Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.

 

Regulamin wprowadził Dyrektor KCSiR zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2014 

z dnia 7 lutego 2014