Strona Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej


 zdjęcie Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji zostało utworzone na mocy Uchwały Nr XII/175/99 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 16 grudnia 1999 roku jako jednostka budżetowa.
KCSiR jest jednostką organizacyjną gminy i nie posiada osobowości prawnej.       
Terenem działania jest obszar Kwidzyna, a siedziba mieści się w Kwidzynie 
przy ul. Sportowej 6.
Działalność KCSiR jest finansowana z budżetu Gminy Miejskiej Kwidzyn.

Najważniejszym celem Kwidzyńskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest upowszechnianie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb mieszkańców Kwidzyna 
w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej.

Do zadań KCSiR należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie rekreacji ruchowej i sportu;
2) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych;
3) prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej poprzez organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z terenu miasta Kwidzyna;
4) wspieranie działalności klubów uczniowskich;
5) tworzenie, rozbudowa, eksploatacja i konserwacja bazy rekreacyjno-sportowej;
6) udostępnianie bazy rekreacyjno-sportowej.

Listę obiektów zarządzanych przez KCSiR prezentujemy w oddzielnych zakładkach niniejszej witryny.