Regulaminy

 

 

 

 

 

 

Strona Urzędu Miejskiego w Kwidzynie

Budowa Kompleksu Sportowego przy ul. Wiejskiej


Regulamin Kompleksu Widowiskowo - Sportowego

 

Postanowienia Ogólne

 

 1. Kompleks widowiskowo - sportowy, zwany dalej Kompleksem, przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie jest własnością Gminy Miejskiej Kwidzyn.

 2. Obiekt jest administrowany przez Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji.

 3. Na terenie Kompleksu znajduje się hala widowiskowo-sportowa wraz z siłownią, kortem do squasha i salą do ćwiczeń kondycyjnych, salką konferencyjną oraz pływania z sauną, wannami z hydromasażem oraz zjeżdżalnią.

 4. Za korzystanie z urządzeń znajdujących się w terenie Kompleksu pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem.

 5. Kompleks czynny jest codziennie w godzinach 7.00-22.00.

 6. Wejście na teren Kompleksu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację regulaminu.

 7. Osoby przebywające na terenie Kompleksu, naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych, pracowników obsługi, a w szczególności ratowników, będą usunięte z terenu Kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

 8. Korzystający z Kompleksu zobowiązani są:

a) dbać o porządek na terenie Kompleksu,

b) nie niszczyć sprzętu i urządzeń.

 1. Na terenie Kompleksu obowiązuje zakaz:

a) palenia papierosów, używania zakazanych środków psychotropowych lub innych środków odurzających,

b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

c) wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,

d) wprowadzania i przebywania zwierząt,

e) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla klientów, w szczególności w miejscach, w których istnieją elementy konstrukcyjne lub instalacje zapewniające funkcjonowanie Kompleksu,

f) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających oraz zachowujących się w sposób agresywny lub zagrażający bezpieczeństwu pozostałych klientów,

g) korzystania z urządzeń sportowych i rekreacyjnych przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi,

h) spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem wydzielonej części gastronomicznej, hallu głównego oraz foyer hali widowiskowo-sportowej.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje zdrowotne, w tym kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowych lub rekreacyjnych znajdujących się na terenie Kompleksu.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione lub zagubione na terenie Kompleksu przedmioty.

 3. Każdy klient Kompleksu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów lub instrukcji dla poszczególnych obiektów i urządzeń, stanowiącymi integralną częścią niniejszego regulaminu.

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, instrukcji korzystania jakichkolwiek urządzeń sportowych lub rekreacyjnych wchodzących w skład Kompleksu, wskazań obsługi oraz spowodowane wyłącznie z winy klienta.

 5. Za szkody wyrządzone na terenie Kompleksu powstałe w szczególności w skutek nieprzestrzegania regulaminu, instrukcji użytkowania oraz wskazań i poleceń obsługi odpowiada klient Kompleksu w pełnej wysokości wartości szkody. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

 6. Kompleks jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa jego klientów. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, w których naruszałyby dobra osobiste osób odwiedzających Kompleks.

 7. Klienci odwiedzający Kompleks, wyrażają zgodę na:
  a) monitorowanie własnego w nim pobytu,
  b) wykorzystanie zapisów monitoringu w przypadku kwestii spornych, dotyczących m.in. uregulowania opłat za korzystanie z usług oferowanych w Kompleksie lub przestrzegania Regulaminu.

 8. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych.

 9. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze Kompleksu.

 10. W razie odmowy zapłacenia należności za korzystanie z usług Kompleksu i niemożności ustalenia tożsamości klienta, obsługa Kompleksu ma prawo wezwać funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, mających zgodnie z przepisami prawa uprawnienia do ustalenia tożsamości osób, o podjęcie czynności w tym zakresie.

 11. W przypadku braku bądź odmowy zapłaty za usługę korzystania z usług Kompleksu przez małoletniego, obsługa Kompleksu ma prawo wezwać rodziców lub opiekunów prawnych dziecka celem uregulowania należności.

 12. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do Administratora.